O soutěži

Soutěž TOP 77 vznikla v roce 1999 jako první nezávislá soutěž vín uznaná Ministerstvem zemědělství ČR. Každoročně veřejnosti představujeme špičková vína i sekty a dáváme tak možnost vinařům a milovníkům vína, aby k sobě snáze nalezli cestu.

Na počátku jsme oceňovali 77 nejlepších moravských vín. V dalších letech projevili zájem o účast také výrobci z Čech, a proto se v roce 2001 začalo vedle 77 moravských vín oceňovat také TOP 11 českých vín. Desátý rok oslavila TOPka rozšířením o novou kategorii – od roku 2008 jsme totiž začali oceňovat suchá a ostatní (polosuchá, polosladká, sladká) vína samostatně.

Na ocenění TOP 77 mohlo dosáhnout až 2×77 vín. Vznikla tak unikátní pravidla, která si pochvalovali vinaři i spotřebitelé. Většina soutěží totiž hodnotí vína dle obsahu cukru, ale při vyhlašování šampiona výstavy již k obsahu zbytkového cukru přihlíženo není a to většinou znamená, že sladší vína získávají vyšší hodnocení než vína suchá. Právě tomuto jsme chtěli jasným oddělením obou kategorií zabránit.

Díky stoupající kvalitě vín a zvýšenému zájmu vinařů o účast v soutěži se TOPka ve věku patnácti let znovu rozšířila – tentokrát o samostatnou kategorii vín z modrých hroznů. Do výběru TOP 77 se tak může dostat až 3×77 vín, nicméně z důvodů zachování vysoké úrovně oceňovaných vín si vymezujeme právo nenaplnit maximální možnou kvótu soutěže (podrobněji o pravidlech si můžete přečíst ve Statutu soutěže zde)

V roce 2014 jsme se rozhodli pro další, v českých podmínkách ojedinělý, krok a v rámci samostatné kategorie jsme začali oceňovat také zahraniční vína, která můžete v České republice koupit.

Hodnotící část soutěže probíhá vždy v červnu. Slavnostní vyhlášení spojené s degustací toho nejlepšího z tuzemských i zahraničních vín pak na počátku září.


STATUT
soutěže a výstavy vín
TOP 77 vín v České republice

čl. I
Pořadatel soutěže

MAMA marketing, s.r.o. Brno


čl. II
Odborný garant

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno


čl. III
Určení soutěže

Představit veřejnosti špičková tuzemská vína a sekty a umožnit spotřebiteli orientaci v široké nabídce kvalitních vín a sektů.


čl. IV
Výstavní výbor

Ing. Dan Mádr, RNDr. Jaroslav Staňa, Prof. Ing Pavel Pavloušek, Bc. Jaroslav Suský, Ing. Miroslav Musil


čl. V
Závazné podmínky účasti na soutěži

 1. Soutěž je otevřena pro všechna vína a sekty, které byly vyrobeny z hroznů révy vinné.
 2. Ke každému vínu musí být vyplněna přiložená přihláška, ve které výrobce uvede množství vyrobeného vína, včetně množství, které je v současnosti k dispozici. Výrobce musí mít k dispozici minimálně 300 lahví přihlášeného vína.
 3. S každým přihlášeným vzorkem musí výrobce předat kopii Rozhodnutí SZPI, resp. MZe, o zatřídění jakostních vín, jakostních vín s přívlastkem, jakostních šumivých vín s.o. a jakostních aromatických šumivých vín s.o. V případě zemských vín je třeba současně s vínem předat doklad o původu hroznů.
 4. Součástí přihlášky je též chemická analýza z akreditované laboratoře nebo laboratoře pověřené SZPI. Zahraniční vína musí splňovat veškeré legislativní náležitosti země v níž byly vyrobeny.
 5. Soutěžící spolu s přihláškou předá organizátorům do soutěže 6 lahví 0,75 l (0,5 - 0,25 l u výběrů, ledových a slámových) od každého soutěžního vzorku vína pro účel senzorického hodnocení.
 6. Od vín, která budou vyhodnocena v TOP 77 vín ČR, předá pro slavnostní vyhlášení v Brně dalších 6 lahví zdarma. Všechny láhve musí být označeny dle platného zákona č. 321/2004 Sb., v platném znění (dále jen „zákon o vinohradnictví a vinařství“). Vína se stávají majetkem pořadatele.
 7. Přihlášky společně se vzorky je nutno dodat nebo zaslat na naši adresu: 
   
  MAMA marketing, s.r.o., Smetanova 17, 602 00 BRNO,
   
  nebo se dohodnout dopředu s pořadatelem na jiném způsobu či místu dodání vzorků vína. Přihlášky je možno také vyplnit elektronicky na www.elwis.cz.
 8. Nesplnění požadovaných podmínek umožňuje pořadatelům vyloučit příslušné vzorky ze soutěže bez jakýchkoliv nároků přihlašovatele.

čl. VI
Termíny a místo konání soutěže

 1. Odběr vzorků probíhá v průběhu května vzorky vín je možné dodat na adresu MAMA marketing s.r.o., Smetanova 17, Brno, případně na další místa, která oznámí organizátor.
 2. Hodnocení a vyhodnocení vín se uskuteční v Brně, v červnu 2021.
 3. případě, že nebude možné z důvodu opatření vlády provést hodnocení běžným způsobem, zajistí pořadatel soutěže hodnocení všech vín takovým způsobem, že budou splněna zákonná opatření vlády a vína budou hodnocena například jednou komisí během několika dní.
 4. Slavnostní vyhlášení TOP 77 nejlepších vín České republiky se bude konat 2. září 2021 v Brně.


čl. VII
Hodnotící komise

 1. Výstavní výbor soutěže TOP 77 jmenuje hodnotící komise, které budou pracovat pod vedením výstavního výboru a zástupců SZPI a MZLU, za účasti odborníků ze Slovenska, Rakouska a České republiky, případně dalších zemí.
 2. Podmínkou účasti v hodnotitelské komisi jsou platné degustační zkoušky (Senzorické zkoušky SZPI nebo Degustátorské zkoušky podle ISO, DIN nebo ÖNORM), resp. ty splňující podmínku uvedenou v příloze č. 14 vyhlášky č. 323/2004 Sb., v platném znění.


čl. VIII
Zásady hodnocení

 1. Před hodnocením vín prověří pořadatelé všechny podmínky přihlášení vín do soutěže a vzorky, které neodpovídají ustanovení tohoto Statutu, nebudou do hodnocení zařazeny.
 2. Hodnocení probíhá ve světlé, dobře větrané místnosti o teplotě 18 – 22 °C, zajištěné proti vedlejším vlivům. Degustační sklenice odpovídají typu podle pravidel O.I.V. nebo podobné degustační sklenice na stopce o objemu min. 21,5 cl.
 3. Hodnocení je prováděno stobodovým systémem O.I.V.
 4. Hodnotící komise pracují v době mezi 9.00 až 17.00 hodin, přestávky mezi hodnocením určují vedoucí komisí.
 5. Každý hodnotitel má k dispozici dostatečný prostor u degustačního stolu, chráněný proti rušivým vlivům, min. 3 sklenice na víno, sklenici na vodu, neperlivou vodu, ubrousky, nádobu na odlévání, neutralizační pečivo a seznam předkládaných vzorků s uvedením evidenčního čísla, ročníku a odrůdy. Hodnotitel vypisuje na každý vzorek zvláštní hodnotící lístek nebo hodnotí přímo do systému PC (Elwis).
 6. Jedna komise bude hodnotit max. 50 vzorků, v případě nemožnosti hodnotit vína běžným způsobem, určí program hodnocení a počet vzorků vedoucí hodnocení prof. Ing. Pavel Pavloušek po dohodě s ředitelem soutěže. Vedoucí jednotlivých komisí hodnotí též. Pověřený zástupce výstavního výboru, který degustace povede, sám nehodnotí v případě běžného hodnocení, v případě nemožnosti hodnotit vína běžným způsobem, může hodnotit také. Pověřený zástupce výstavního výboru vede také řízenou degustaci nultého vzorku, který je pro všechny komise stejný.
 7. V případě shodnosti výsledků bude rozhodovat subkomise pod vedením prof. Ing. Pavla Pavlouška a Bc. Jaroslava Suského. Pro rozhodnutí o zařazení vína do TOP 77 rozhoduje počet bodů, minimálně 83. Pokud je více kandidátů se stejným počtem bodů, bude vybráno víno odrůdy, která se mezi ostatními oceněnými víny vyskytuje nejméně. Pokud bude více kandidátů s touto odrůdou, bude vybráno přívlastkové víno, a pokud bude více kandidátů s vybranou odrůdou s přívlastkem, bude vybráno víno subkomisí.
 8. Vína jsou hodnocena anonymně, nalévání a podávání vín probíhá tak, aby hodnotitel neměl možnost jakkoliv poznat identitu předkládaného vzorku. Předkládání vzorků respektuje a je řazeno podle odrůdy, ročníku a kategorií dle zbytkového cukru vína – článek IX. Vína jsou předkládána v optimálním časovém sledu.
 9. Vína jsou hodnocena ve dvou krocích, z nejlépe hodnocených vín vybere subkomise výborná a mimořádná vína, hodnocení subkomise je nadřazeno hodnocení komise a je konečné.
 10. Soutěžní vína se k posouzení předkládají při následujících teplotách: 
  • Bílé víno 9-10 °C 
  • Červené víno 15-16 °C 
  • Růžové víno, klarety 10 °C 
  • Šumivé víno 7-9 °C
 11. Hodnotící lístky jednotlivých vín jsou archivovány po dobu 5 let a je zaručena absolutní objektivita a nestrannost zpracování výsledků.
 12. Z účasti na soutěži budou vyloučena vína takového producenta, kterému bylo dle oficiálního sdělení SZPI na základě písemného dotazu pravomocně v posledních dvou letech před konáním soutěže prokázáno opakované porušení vinařského zákona v následujících postupech: nepovolené enologické postupy, produkty neznámého původu či nevyhovující geograficita.

čl. IX
Klasifikace vín

Kategorie:

 1. Bílá vína suchá (0 – 6 g/l zb.cukru)
 2. Bílá vína ostatní (nad 6g/l zb. cukru)
 3. Růžová vína suchá (0 – 6 g/l zb.cukru)
 4. Růžová vína ostatní (nad 6 g/l zb.cukru)
 5. Červená vína suchá (0 – 6 g/l zb.cukru)
 6. Červená vína ostatní (nad 6 g/l zb.cukru)
 7. Šumivá vína „brut“ (méně než 15 g/l zb.cukru)
 8. Šumivá vína ostatní (15 a více g/l zb.cukru)
 9. Zahraniční vína
 10. Naturální vína (Přírodní, autentická, kvevri atd.)

čl. X
Udělení cen

 1. Ocenění získá: 
  • vína a sekty v kategorii bílá suchá tichá (kategorie A,J)
  •  suchá červená a šumivá vína (kategorie C, E, a G,J)
  • vína a sekty v kategorii bílá ostatní, růžová vína ostatní, červená ostatní a šumivá vína ostatní (kategorie B, D, F a H)
  • vína a sekty v kategorii zahraniční vína (kategorie I)
 2. Nejlépe hodnoceným vínům jsou přiznána tato ocenění, bez dalšího pořadí 
  • ***** mimořádné víno (min. 90 bodů)
  • **** výborné víno (min. 86 bodů)
  • *** velmi dobré víno (min. 83 bodů)
 3. Pořadatel vyhlásí Nejlepší kolekci vín TOP 77 – cenu Eduarda Postbiegla pro výrobce, kteří přihlásí nejméně 6 vzorků vína. Pro posouzení se bere v úvahu bodový průměr všech vín od jednoho vystavovatele.
 4. Výrobci všech oceněných vín obdrží certifikát ocenění - diplom dle dané kategorie, vzorku a šarže vína a na základě objednávky mohou od pořadatele koupit jednotné medaile-samolepky, s logem soutěže TOP 77 vín České republiky a dotčeným ročníkem, za účelem umístění na spotřebitelském balení vína.
 5. Výrobci mohou uvádět ocenění TOP 77 ve svých informačních materiálech u příslušného vína, které ocenění získalo.

čl. XI
Propagace

 1. Soutěž TOP 77 vín v ČR bude propagována prostřednictvím všech médií (tisk, rozhlas, TV). Statut soutěže, složení hodnotících komisí a výsledky soutěže budou zveřejněny na webových stránkách www.top77.cz. , v níž budou oceněná vína podrobně popsána.
Menu